"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส ม.4-5 ร่วม กิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ผ่าน กิจกรรมทำ Croque Monsieur

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ผ่านกิจกรรมทำ Crepes (เครปฝรั่งเศส) สอนโดยอาจารย์สุทธินี เดชารัตน์  อาจารย์พิเศษจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ Mr. Guillaume Leroux   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566