"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส ร่วม กิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ผ่าน กิจกรรมทำ Croque Monsieur

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส  ร่วม กิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ผ่าน กิจกรรมทำ Croque Monsieur (คร็อก เมอซิเออ) สอนโดยอาจารย์สุทธินี เดชารัตน์ อาจารย์พิเศษจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ Mr. Guillaume Leroux เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566