"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม “นวัตกรรมการจัดการศึกษา” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิหาคม 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดกิจกรรมนวัตกรรมการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ภายใต้แนวคิด มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยรูปแบบการคิดในการทำงาน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้แต่ละห้องเรียนแบ่งปันและเผยแพร่นวัตกรรมที่ทำให้เกิดผลดีแก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคมต่อไป