"The ultimate aim of education is the development of character"

งานบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

งานบูรณาการวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดงานบูรณาการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในงานมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เช่น การตอบคำถามชิงรางวัล การละเล่นพื้นบ้าน การระบายสีหน้ากาก การทำลูกชุบ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ฯลฯ