"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน PRC ร่วมกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อเป็นผู้ช่วยใน กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ร่วมกับ ทีมงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ใน ” โครงการทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว”  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566  จำนวน 9 คน   และวันที่ 16 สิงหาคม 2566   จำนวน 11 คน   ณ เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่