"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนชั้น ม.5

งานระดับชั้นมัรธยมศึกษาปีที่ 5  จัดกิจกรรม “ค่ายทักษะชีวิต”  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ในโครงการ One Day Camp    “ปั้นแบรนด์แห่งความผูกพัน”   ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม  2566   ณ มหาวิทยาลัยพายัพ  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้ ตระหนัก และสร้างคุณค่าในตนเอง เรื่องการมีวินัย การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในการแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเคารพเสียงผู้อื่น ตลอดทั้งการปฏิบัติตัวเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ก่อให้เกิดทักษะที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและอนาคต