"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนชั้น ม.4

งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดกิจกรรม  “ค่ายทักษะชีวิต”  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2566  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์และพัฒนาทักษะชีวิต ทั้งได้เรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาอุปนิสัยตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน  โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม  ดังนี้

กลุ่มที่ 1  การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  โดยวิทยากรจากหน่วยงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คุณพิกุล  กันทะพนม และทีมงานฯ   ณ อาคาร 100 ปี  สถาบันแฮรีส

กลุ่มที่ 2 การฝึกทักษะปลูกผักออแกนิค การเตรียมดินปลูกผัก และการแปรรูปผัก   ณ ปันผลฟาร์ม

โดยนักเรียนทุกคนจะได้ทำกิจกรรมทั้ง 2 อย่างสลับกันช่วงเช้าและบ่าย