"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการวัคซีนวัยใส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรม “โครงการวัคซีนวัยใส” เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศตามวัย รวมถึงพัฒนาการทางเพศ ตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยของร่างกาย และจิตใจสังคม ของทั้งตนเองและผู้อื่น
  2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติทางเพศที่ถูกต้อง ภูมิใจพอใจในเพศของตนเอง ไม่รังเกียจหรือปิดบัง
  3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักควบคุมพฤติกรรมทางเพศให้แสดงออกถูกต้อง ให้เกียรติผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อื่น ยับยั้งใจตนเองไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

โดยจัดอบรมในคาบเรียน PRC Chracter โดยมีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร