"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดศรีโขง และ วัดเกตการาม ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้แห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นและมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทยสืบต่อไป