"The ultimate aim of education is the development of character"

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินกิจกรรมสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินกิจกรรม สอนภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศให้กับ นักเรียนแลกเปลี่ยน จากประเทศเกาหลี ที่ได้ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยดำเนินกิจกรรมสอน ทักษะทางภาษาไทยเบื้องต้นและการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการทำ อาหารไทยส้มตำเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ถึงวัฒนธรรมอาหารของไทย ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566