"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลอัมภา จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลอัมภา จังหวัดลำพูน ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ณ อาคาร 87 ปี