"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม PRC Astronomy Camp ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (NARIT) ได้จัดกิจกรรม PRC Astronomy Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะกระบวนการทางด้านดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนที่สนใจ ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการฝึกการทำงานด้านจิตอาสาให้กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคุณเจษฎา กีรติภารัตน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมการอ่านแผนที่ดาว กิจกรรมการสร้างร่มแผนที่ดาว การดูดาวผ่านแอปพลิเคชัน และการดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2566   ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส