"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านนิทรรศการดาราศาสตร์ แหล่งเรียนรู้จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง และห้องทดลองวิทยาศาสตร์