"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนที่มีวินัยดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีวินัยดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566 ดังนี้

อนุบาล 3/1    เด็กชายสันทิรา     วิริโยทัย

อนุบาล 3/2    เด็กหญิงนันท์นภัส     ศรีดวงแก้ว

อนุบาล 3/3    เด็กหญิงจารวี    มาละแซม

อนุบาล 3/4    เด็กหญิงมารีนดา    รักษาวงค์

อนุบาล 3/5    เด็กหญิงกุลพัชร   กำไร

อนุบาล 3/6    เด็กชายนาวา   ม่วงประสิทธิ์

อนุบาล 3/7    เด็กชายธฤตธรณ์ธันย์   ธงภักดี

อนุบาล 3/8    เด็กชายภาวัช   สมจันทร์

อนุบาล 3/9    เด็กหญิงนาราภัทร    อุปโย

อนุบาล 3/10  เด็กชายรัฐสิริ    สุทธนิล

อนุบาล 3/11  เด็กหญิงมิญณารา    กิติบุตร

อนุบาล 3/12  เด็กหญิงอลิซ     อัครพิมาน

ห้องเรียนที่ได้รางวัลวินัยดีเด่น

รางวัลที่ 1      ห้องเรียน 3/4

รางวัลที่ 2      ห้องเรียน 3/5

รางวัลที่ 3      ห้องเรียน 3/3