"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนห้องเรียนสสวท. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกิจกรรม Medical Terminology

Medical Terminology

          นักเรียนห้องเรียนสสวท.วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมกิจกรรม Medical Terminology   โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนในโครงการได้เรียนเรียนรู้คำศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น  อีกทั้งนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงทักษะที่จำเป็นในอนาคตสำหรับการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องโสต อาคารร่มเกล้า โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นายแพทย์ คมสันต์ วรรณไสย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนเก่ารุ่น Solidarity’97/Kin2000 เป็นวิทยากร