"The ultimate aim of education is the development of character"

วิชาเลือกเสรีสัตว์แพทย์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ  “การเตรียมความพร้อม และดูแลสุนัขเมื่อต้องพาไปพบสัตวแพทย์” 

Career pathways program (วิชาเลือกเสรี)  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงผ่านการทำกิจกรรมในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้ลึก รู้จริง ฝึกคิด ฝึกแก้ไข ผ่านสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นตรงหน้า  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566  วิชาเลือกเสรีสัตว์แพทย์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2566   ได้รับความรู้ในเรื่องการนำสัตว์ป่วยเข้าพบแพทย์ และการเตรียมตัวก่อนฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลสัตว์ต่างๆ จากการบรรยายพิเศษหัวข้อ  “การเตรียมความพร้อม และดูแลสุนัขเมื่อต้องพาไปพบสัตวแพทย์”   โดยเชิญทีมวิทยากรจาก Nayowfc Dog Training Center ฝึกสุนัขเชียงใหม่  จำนวน 3 ท่าน คือ ร.ต.ภุชงค์  ยังปวน, คุณปาณิสรา  ยังปวน และคุณศศิธร  ตาย้อย  มาเป็นวิทยากรบรรยาย   ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา

#Nayowfcdogtrainingcenter