"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ซึ่งเป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย และเป็นมงคลแก่วีชิตของนักเรียน ตลอดจนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างศิษย์ซึ่งได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อครู