"The ultimate aim of education is the development of character"

สรุปผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2566

ส่ง Tyr  สู่โลกกว้าง

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เทียร์ (Tyr)  ปีการศึกษา 2565 ก้าวสู่โลกกว้างในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 557 ที่นั่ง   จากข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (รอผลสอบเพิ่มเติมรอบ TCAS 4 และศึกษาต่อต่างประเทศ)

ขอพระเจ้าอวยพระพรนักเรียนทุกคนในการเติบใหญ่สู่โลกกว้างตามที่นักเรียนมุ่งหวัง