"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมห้องสมุดสัญจร

ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดสัญจร  ระดับชั้น ป.1-3   มีการจัดกิจกรรมในช่วงพักกลางวัน ทุกวันพุธและวันศุกร์  ช่วงเวลา 11.20 – 12.50 น.  ชั้น ป.1 – 2 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 86 ปี  (ป.2) ช่วงเวลา 11.20 – 12.00 น. และ ชั้น ป.3 ณ ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 85 ปี (ป.3) ช่วงเวลา 12.10 – 12.45 น.  กิจกรรมห้องสมุดสัญจรจะมีไปเรื่อยๆจนกว่าอาคาร Powers Hall จะซ่อมแซมและปรับพื้นที่ใช้งานภายในอาคารเรียบร้อย