"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” เพื่อมีจุดประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจความหมาย และเป้าหมายของการเป็นผู้มีอุปนิสัยพีอาร์ซี และ พีอาร์ซีสปิริต ดังนี้

    • อุปนิสัยที่ 1 ผู้จงรักภัคดีต่อชาติ
    • อุปนิสัยที่ 2 พลเมืองดี
    • อุปนิสัยที่ 3 คนที่มีทักษะในการทำงาน
    • อุปนิสัยที่ 4 คนซื้อตรง
    • PRC spirit : love,care,share,help and sacrifice