"The ultimate aim of education is the development of character"

แนะนำทีม O-Club โครงการเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ ปี 2566

แนะนำทีม O-Club และทีมช่วยสอน  “โครงการเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการในเวลาเช้า” ปีการศึกษา 2566

นอกจากส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการสอบโอลิมปิกวิชาการแล้ว  โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นพี่ได้ดูแลน้อง ๆ ผ่านกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการในเวลาเช้า”  โดยพี่ ๆ ทีมนักเรียน O-CLUB จะเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ  ซึ่งผ่านค่าย 3 ค่าย 2 ค่าย 1  และทีมพี่ช่วยสอนที่มีความรู้ความชำนาญในวิชานั้น ๆ  มาเป็นทีมช่วยสอน  เรียนทุกเช้า เวลา 07.15 – 07.50 น. เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

 

วิชาชีววิทยา นายอชิระ   กาญจนากิตติ ม.6/4 ค่าย 2 นางสาวชญาดา  โอกระจ่าง ม.6/2 ค่าย 2
  นางสาวพอใจ  พงศ์ศรีวัฒน์ ม.5/3 ค่าย 2 นายพาทิศ  สนั่นพานิช ม.6/4 ค่าย 2
  นางสาวณัชชา  ตรีเพชรสมคุณ ม.6/3 ค่าย 1 นายโกเมศ  ศรีวัฒนางกูร ม.6/5 ค่าย 1
  นายกฤติน  ใจนวล ม.5/5 ค่าย 1 นายราชพฤกษ์   นิลพันธุ์ ม.6/1 ค่าย 1
  นางสาวพุดพิชฌา  สุภาสี ม.6/3 -ช่วยสอน-
วิชาคอมพิวเตอร์ นายญาณภัทร  ฉัตรโภคินกุล ม.6/3 ค่าย 3 นางสาวธัญญาดา  ทองใบ ม.5/7 ค่าย 2
  นายวรรัฐ   บุญเชียง ม.6/1 ค่าย 1
วิชาคณิตศาสตร์ นายอภิชาต  โชคธนศาลสมบัติ ม.6/3 ค่าย 1 นายอัคคเดช  ลังกาพินธ์ ม.6/3 -ช่วยสอน-
วิชาเคมี นายนิธิศ  ถิรโชติกุล ม.6/3 ค่าย 2 นายโสมนัส  เลิศพงศ์พิรุฬห์ ม.6/7 ค่าย 2
  นายกาณฑ์  เลาหพูนรังษี ม.5/4
วิชาฟิสิกส์ นายธนกร  ธุวธนานุรักษ์ ม.6/6 ค่าย 2 นายเวธพิสิฐ บุญธรรมา ม.6/4 -ช่วยสอน-
วิชาภูมิศาสตร์ นายปัณณทัต  เชื่อมชิต ม.5/11 ค่าย 2