"The ultimate aim of education is the development of character"

เริ่มแล้ว PRC มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ “เตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการในเวลาเช้า”

ปีการศึกษา 2566  ทางโรงเรียนมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการสอบโอลิมปิกวิชาการ  ในวิชาชีววิทยา  ภูมิศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์  คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์   โดย  “เตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการในเวลาเช้า”   และทีมนักเรียน O-CLUB  จะเป็นผู้สอนทุกเช้า    เวลา 07.15 – 07.50 น.   เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม  2566