"The ultimate aim of education is the development of character"

Better Together โครงการ UP SKILLS โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566

เริ่มแล้ว  โครงการ UP SKILLS  โอลิมปิกวิชาการ  ปีการศึกษา 2566

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มุ่งส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์    สอนโดยทีมวิทยากรเฉพาะสาขาวิชา  เรียนทุกวันเสาร์   ระหว่างเวลา 08.20 – 10.00 น.   เริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม – 19 สิงหาคม 2566   ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา