"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2566

ห้องสมุด ม.ปลาย ร่วมกับคุณครูวิชาแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัด กิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม –  16 มิถุนายน  2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน, มีทักษะในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง

ทั้งนี้มีการแนะนำมารยาทการใช้ห้องสมุด แนะนำทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่มีให้บริการ  รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  เกี่ยวกับกิจกรรม และงานของห้องสมุด

โดยห้องสมุด ม.ปลาย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

  1.  การบรรยาย แนะนำการใช้บริการในห้องสมุด
  2.  เกมแรลลี่ห้องสมุด  ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสสังเกต ค้นหา และสำรวจมุมต่างๆด้วยตนเอง กระตุ้นให้เกิดความสนใจมากขึ้น