"The ultimate aim of education is the development of character"

แนะนำคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดให้มี การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566    เมื่อวันที่  20 เมษายน 2566   ผลการเลือกตั้งมีดังนี้  พรรคที่ลงสมัครรับการเลือกตั้งทั้งหมด 2 พรรค ได้แก่ เบอร์ 1 พรรคเพื่อซบ พบเพื่อพัฒนา      เบอร์ 2 พรรค D (ภักดี)  พรรคที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2566  คือ พรรครบ พบ D (ภักดี)  ด้วยคะแนนเสียง 442 คะแนน  จากผู้มาลงชื่อเลือกตั้งทั้งหมด 648 คน  (ช่วงการเรียนแบบ Hybrid Learning)

ประธานสภานักเรียน     นางสาวเขมจิรา     ศรีประสาท      ม.5/1

รองประธานฯ                 นางสาวกฤตยา     พันธุ์แพง        ม.6/3