"The ultimate aim of education is the development of character"

แนะนำประธานรุ่นชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2566

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดให้มีการเลือกตั้งประธานรุ่น  นักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6   ประจำปีการศึกษา 2566    เมื่อวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม  2566     ผลการเลือกตั้งประธานรุ่นแต่ละระดับชั้น  มีดังนี้

ระดับชั้น ม.6  (วันที่ 17 พฤษภาคม)       ประธานรุ่นชาย     นายลัทธพล       โยธิน   ม.6/4        ประธานรุ่นหญิง    นางสาวภัทรานิษฐ์    ยุทธศิลป์   ม.6/4

ระดับชั้น ม.5  (วันที่ 18 พฤษภาคม)       ประธานรุ่นชาย     นายทัพพสาร     อิ่มใจ   ม.5/8        ประธานรุ่นหญิง     นางสาวไมด้า       มุกลดา  กูยอง ม.5/4

ระดับชั้น ม.4  (วันที่ 19 พฤษภาคม)       ประธานรุ่นชาย     นายศุภณัฐ        บุญเรือง  ม.4/6    ประธานรุ่นหญิง        นางสาวอริสรา  นาครัตน์  ม.4/4