"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมเพาะกล้าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพาะกล้าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู พัฒนาวินัย และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนเกี่ยวกับภัยทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น