"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมเพาะกล้า PRC ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมเพาะกล้า PRC เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยแห่งตนด้วยอุปนิสัยพีอาร์ซี เสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม โดยการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมฐานต่างๆได้แก่ ระเบียบวินัยนักเรียน การใช้เทคโนโลยี การทิ้งขยะการรักษาความสะอาด มารยาทด้านต่างๆ การละเมิดสิทธิและการรังแกกัน การยอมรับความแตกต่าง การป้องกันการละเมิดทางเพศ และการดูแลและป้องกันตนเอง ด้านสวัสดิภาพความปลอดภัยในการข้ามถนน ภัยธรรมชาติ ภัยสังคม การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิกและการรับมือ การติดต่อเวลาผู้ปกครองมารับ เป็นต้น