"The ultimate aim of education is the development of character"

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยสนับสนุนการเลือกตั้ง ในโครงการ รด. จิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย  สนับสนุนการเลือกตั้ง  ในวันที่ 7 พฤษภาคม และวันที่ 14 พฤษภาคม 2566  โดยเข้าร่วม โครงการ รด. จิตอาสา กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่  ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเลือกตั้งที่ 2  จังหวัดเชียงใหม่