"The ultimate aim of education is the development of character"

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดให้มี ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6   ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566   ณ ห้องเรียนของนักเรียน  เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบกับคุณครูประจำชั้น และรับฟังแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2566   โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4     เวลา 08.30 – 10.00 น.  

       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5     เวลา 10.30 – 12.00 น.

       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6     เวลา 13.00 – 14.30 น.