"The ultimate aim of education is the development of character"

ประมวลภาพกิจกรรม Summer Camp 2023

ประมวลภาพกิจกรรม Summer Camp 2023 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดกิจกรรม Go Beyond Academy Summer 2023 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมตนเองด้านทักษะชีวิต ทักษะการคิด การลงมือทำผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมบูรณาการและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากการแสวงหาประสบการณ์ตรงในแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่จริง รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด เป็นต้น