"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมเพาะกล้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพาะกล้าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู พัฒนาวินัย และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับภัยทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น