"The ultimate aim of education is the development of character"

GO BEYOND ACADEMY SUMMER P1-3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรม Go Beyond Academy Summer 2023 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมตนเองด้านทักษะชีวิต ทักษะการคิด การลงมือทำผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมบูรณาการและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน ในระดับชั้น ป.2 ศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และระดับชั้น ป.3 ศึกษาเรียนรู้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากการแสวงหาประสบการณ์ตรงในแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่จริง รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด เป็นต้น