"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน PRC ร่วมกิจกรรม “หมอน้ำเงินขาว ช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 25”

มูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว สู่ชุมชน จัดกิจกรรม “หมอน้ำเงินขาว ช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 25” โดยนำแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล กรรมการมูลนิธิฯ และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน โดยให้บริการรักษาโรคและให้ความรู้สุขภาพแก่ประชาชน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนบ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโดย มูลนิธิแพทย์ น้ำเงิน-ขาว สู่ชุมชน