"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวิชาเลือกเสรี Basic Animation and Visual effect

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาเลือกเสรี Basic Animation and Visual effect : จากอาจารย์ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบตัวละครและการแต่งกาย พื้นฐานการสร้าง Animation 2 มิติ โดยใช้โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ และได้เข้าศึกษาเรียนรู้จากบริษัทด้านการทำกราฟฟิกแอนิเมชั่น  ณ บริษัท ANIMATION RENAISSANCE COMPANY LIMITED และ The monk studios ในกิจกรรม Make your passion happen   เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมากยิ่งขึ้น และนำประสบการณ์ที่ได้มาต่อยอดสำหรับพิจารณาในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป