"The ultimate aim of education is the development of character"

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจรูปแบบการจัดการศึกษาของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ   เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566   ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.   ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสถาบันแฮรีส