"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวิชาเลือกเสรี Make your passion happen  ทันตแพทย์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ห้องเรียนปกติ  เข้าร่วมกิจกรรมวิชาเลือกเสรี Make your passion happen  ทันตแพทย์  :   การมีโอกาสได้เลือกเรียนในวิชาที่นักเรียนสนใจ เป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้ค้นพบตัวเองมากที่สุด  วิชาเลือกเสรีทันตแพทย์เป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่นักเรียนสนใจสมัครเลือกเรียนจำนวนมาก โดยนักเรียนได้เรียนและลงมือปฏิบัติภายในห้องเรียน ซึ่งสอนโดยอาจารย์จากคณะทันตแทพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นอกจากเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว การนำนักเรียนไปศึกษาดูงานกระบวนผลิตฟันเทียม  ณ บริษัทเอ็กซาซีแลม จำกัด  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมากยิ่งขึ้น และนำประสบการณ์ที่ได้มาต่อยอดเพื่อพิจารณาในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป