"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวิชาเลือกเสรี Make your passion happen  ภาษาเกาหลี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ห้องเรียนปกติ  เข้าร่วมกิจกรรมวิชาเลือกเสรี Make your passion happen  ภาษาเกาหลี  :   ในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาที่ 3  เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียน และภาษาเกาหลีเป็นภาษาหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจเลือกเรียน  นอกจากเรียนรู้การใช้ภาษาในห้องเรียนแล้ว การเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2566  จึงนำนักเรียนเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีผ่านกิจกรรมการแต่งกาย การละเล่น และทำอาหาร    ณ สวนทวีชลเชียงใหม่ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป