"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวิชาเลือกเสรี Make your passion happen  การพูด 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ห้องเรียนปกติ  เข้าร่วมกิจกรรมวิชาเลือกเสรี Make your passion happen  การพูด  :   การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในความสามารถที่มีอยู่ กล้าที่จะพูดต่อหน้าชุมชน  ฝึกทักษะการใช้ภาษา  สำหรับนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ให้ความสนใจในการใช้ทักษะการพูด การเรียนและฝึกปฏิบัติในห้องเรียนตลอดภาคเรียนทำให้นักเรียนมีความพร้อมและกล้าที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปฝึกปฏิบัติกับสถานที่จริง   ดังนั้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2566  นักเรียนวิชาเลือกเสรีการพูด ได้ไปศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป