"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวิชาเลือกเสรี Make your passion happen  การจัดการท่องเที่ยว CMRU แอร์ไลน์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ห้องเรียนปกติ  เข้าร่วมกิจกรรมวิชาเลือกเสรี Make your passion happen  การจัดการท่องเที่ยว  :  การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ  หากมีความรู้เท่าทัน เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน   เมื่อได้เรียนรู้กระบวนการการต่าง ๆ ในห้องเรียนแล้ว  การนำนักเรียนไปฝึกประสบการณ์ตรงภายนอก ฝึกปฏิบัติจริงจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ค้นหาตัวตนในสิ่งที่ชอบ และนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2566  ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวใน CMRU แอร์ไลน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่