"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวิชาเลือกสรี Make your passion happen  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ห้องเรียนปกติ  เข้าร่วมกิจกรรมวิชาเลือกเสรี  Make your passion happen  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ในวิชาเลือกเสรีนอกจากนักเรียนจะได้เรียนภายในห้องเรียนกับอาจารย์เฉพาะวิชาแล้ว  การออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และนำประสบการณ์ที่ได้มาต่อยอดในการพิจารณาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566   นักเรียนได้เข้าศึกษาดูงานในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่