"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวิชาเลือกเสรี Make your passion happen  สัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ห้องเรียนปกติ  เข้าร่วมกิจกรรมวิชาเลือกเสรี  Make your passion happen  สัตวแพทย์   วิชาเลือกเสรีสัตวแพทย์  เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  เมื่อมีการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยอาจารย์และวิทยากรที่มีประสบการณ์แล้ว การนำนักเรียนออกไปเรียนรู้และปฏิบัติจริง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566   นักเรียนวิชาเลือกเสรีสัตวแพทย์  เข้าศึกษาดูงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่