"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมเลือกเสรี Make your passion happen Media-Art and Technology  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ห้องเรียนปกติ  เข้าร่วมกิจกรรมวิชาเลือกเสรี  Make your passion happen  Media-Art and Technology    การสื่อสารหลากหลายรูปแบบมีอิทธิพลกับผู้คนในยุคปัจจุบันเป็นอันมาก การผลิตสื่อให้มีคุณภาพ น่าสนใจ น่าติดตาม จึงเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจและอยากจะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  นอกจากเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วการนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานในคณะสื่อสารมวลชน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือจริง และมีทักษะมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้นักเรียนนำประสบการณ์ตรงที่ได้รับมาต่อยอดและใช้พิจารณาเพื่อศึกษาต่อในอนาคตต่อไป   โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานในคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่