"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม “PRC SMEP SYMPOSIUM 2023” วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

นักเรียนในโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรม “PRC SMEP SYMPOSIUM 2023”วันเสาร์ที่  11  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องโสต อาคารร่มเกล้า

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยหน่วยงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม PRC SMEP Symposium 2023 ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท. และ สอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการได้ฝึกการสร้างนวัตกรรม และสามารถนำเสนอผลงานเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอในระดับนานาชาติต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโสต อาคารร่มเกล้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปณิธาน คงสุภาพศิริ นักเรียนเก่ารุ่น SYNTHESIZE และ กันต์’51 ปัจจุบันเป็นหัวหน้างานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์ ให้เกียรติเป็น Keynote speaker ในหัวข้อ “ How to ตัวตึง” ซึ่งคุณหมอถือว่าเป็นตัวตึงในการทำงานด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนในโครงการที่จะได้รับฟังประสบการณ์ในการทำงานและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกสร , อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ และดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก ให้เกียรติเป็น Expert Commentators ในการให้คำแนะนำกับผลงานนวัตกรรมของนักเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 126 คน