"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนที่มีวินัยดีเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีวินัยดีเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
อนุบาล 3/1 เด็กหญิงรณิดา   นราดิศร
อนุบาล 3/2 เด็กหญิงธนฤทัย   เทพพันธุ์
อนุบาล 3/3 เด็กชายอลีฟ    เกียรติ์กรัณย์
อนุบาล3/4 เด็กหญิงปพิชญา   เพชรพรรณ
อนุบาล 3/5 เด็กชายพิตติพรรธน์   พจนาพิมล
อนุบาล 3/6 เด็กชายเบ็ญจมินทร์   พรรัตนประเสริฐ
อนุบาล 3/7 เด็กชายประภากร   ตันธิมา
อนุบาล 3/8 เด็กหญิงธนิดา    คุณาชีวะ
อนุบาล 3/9 เด็กชาย ธภัทร    อนุตระกูลชัย
อนุบาล 3/10 เด็กหญิง พิชญาวี    ศรียอด
อนุบาล 3/11 เด็กหญิง ธริษา    หอมสุวรรณ
อนุบาล 3/12 เด็กหญิง พราวรวี   แซ่อึ้ง
ห้องเรียนที่ได้รางวัลวินัยดีเด่น
รางวัลที่ 1 ห้องเรียน 3/9
รางวัลที่ 2 ห้องเรียน 3/6
รางวัลที่ 3 ห้องเรียน 3/3
ห้องเรียนที่ได้รางวัลวินัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่
ห้องเรียน 3/9