"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Land of arts สาระศิลปะประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 14-15 ก.พ. 66

กิจกรรม Land of arts สาระศิลปะประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 14-15 ก.พ. 66

1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะ
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและเพิ่มพูนประสบการณ์ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเล็งเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามความสนใจในด้านศิลปะ