"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน PRC รับมอบเกียรติบัตรหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตร Global Politics

วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2566  ดร.เกรียง  ฐิติจำเริญพร  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ,  อาจารย์แจ่มจันทร์  ่วรรณภีร์  และ อาจารย์ศุภชัย  ยันต์พิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้การต้อนรับ รศ. ดร.ไพลิน  ภู่จีนาพันธุ์  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ในการมามอบเกียรติบัตรแก่ผู้เรียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น รูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตร Global Politics  ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565
– นายนันทพัทธ์  ตั้งธนาพร    ชั้น ม.5  ผ่านการประเมินสมรรถนะการคิดและการเรียนรู้ขั้นสูง (Higher Thinking and Learning Skills)
– นางสาวอรณัชชา  คำเวโล   ชั้น ม.5  ผ่านการประเมินสมรรถนะการคิดและการเรียนรู้ขั้นสูง (Higher Thinking and Learning Skills)
– นางสาววริศรา  ปู่เที่ยง      ชั้น ม.5  เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต
– นางสาวอวัสส์ฎา  ศรลัมพ์  ชั้น ม.5  เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต