"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ 1.การถักเชือกแบบจีน 2.การห่อเกี๊ยว 3.ศิลปะการชงชาจีน จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566