"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมคับเดย์ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.1

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2566  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จัดกิจกรรมคับเดย์ลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหาตัดสินใจด้วยเหตุผล ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน  มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมสิ่งแวดล้อม มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่านกิจกรรมทักษะทางลูกเสือตามหลักสูตรดาวดวงที่ 1 ของลูกเสือและเนตรนารีสำรอง