"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

กิจกรรมคับเดย์ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.2

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมคับเดย์ลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ Papa’s Garden บ้านสวนคุณพ่อ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหาตัดสินใจด้วยเหตุผล ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมทักษะทางลูกเสือตามหลักสูตรดาวดวงที่ 2 ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง